Ljepilo sekundno Power glue Kores, 3 x 1 g, gel

Cijena

2,08 €

Šifra proizvoda

976887

Jedinica mjere

kom

Dostupnost Na skladištu

Kol.

Opis proizvoda

Oznake upozorenja: H315: nadražuje kožu; H319: uzrokuje jako nadraživanje oka; H335: može nadražiti dišni sustav Oznake obavijesti: P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru; P302 + P352: u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom vode; P304 + P340: ako se udiše, premjestiti osobu na svježi zrak ili ju postaviti u položaj koji olakšava disanje; P305 + P351 + P338: u slučaju dodira s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati: P261: Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola; P264: Nakon uporabe temeljito oprati; P280: nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice; čuvati izvan dohvata djece

 
Oxford izdanja

Oxford izdanja

Izdvojeno

 
Knjige u izdanju Narodnih novina

Knjige u izdanju Narodnih novina

Izdvojeno