Razređivač za korektor Edigs, E902, 20 ml

Cijena

0,69 €

Šifra proizvoda

950142

Jedinica mjere

kom

Dostupnost Na skladištu

Kol.

Opis proizvoda

Razređivač za korektor 20 ml; sadrži: benzin (nafta), hidroobrađen laki (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9. Indeks: 649-328-00-1); opasno; Oznake upozorenja: H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H412: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima Oznake obavijesti: čuvati izvan dohvata djece, odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja; AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika; U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom (ili tuširanjem).

 
Oxford izdanja

Oxford izdanja

Izdvojeno

 
Knjige u izdanju Narodnih novina

Knjige u izdanju Narodnih novina

Izdvojeno